ABS(n) rekenfunctie functie voor absolute waarde van n
ACS(n) rekenfunctie functie voor arc-cosinus van n
"addsprite" sprite voegt een sprite toe in grafisch geheugen
AND rekenbewerking boolean AND (operator) berekening
APPEND bestand plakt data aan het eind van bestand
as bestand taak uit field xx AS of OPEN "" for XX as
ASC(s$) tekstbewerking manipulatie ascii waarde van s$
ASN(n) rekenfunctie functie arc-sinus van n
ATN(n) rekenfunctie functie arc-tangens van n
"!autoresize" tekstbewerking automatisch herinstellen texteditor control
"autoresize" grafisch automatisch herinstellen tekening
"backcolor" grafisch zet achtergrond kleuren van de pen
"background" sprite zet achtergrond image
"backgroundxy" sprite zet achtergrond positie
BackgroundColor$ Windows systeem variabele (grafisch) zet achtergrond kleuren van venster
BEEP geluid speelt standaard systeem wave bestand af
BINARY bestand binaire lees en schrijf handelingen
BMPBUTTON grafisch plaatst bitmap button in een venster
BMPSAVE bestand bewaart bitmap plaatje in een bestand
BOOLEAN rekenbewerking bewerking die evalueert naar true/false
"box" grafisch tekent een vierkant
"boxfilled" grafisch tekent en vult een vierkant
BUTTON grafisch plaatst een button in een venster
BYREF systeem geeft letterlijk argument door aan sub “by reference”
CALL aftakking call naar eigen gebruikers subroutine
CALLBACK aftakking address van een callback functie
CALLDLL aftakking call van een API of DLL functie
CASE aftakking zie “select” commando
"centersprite" sprite gebruikt midden van sprite ipv UL
CHECKBOX grafisch plaatst een checkbox in een venster
CHR$(n) tekstbewerking toont de letter die hoort bij ascii waarde n
"circle" grafisch tekent een cirkel
"circlefilled" grafisch tekent en vult een cirkel
CLOSE #h bestand sluit een bestand of venster handle #h
CLS tekstbewerking wist een programma uit het mainwindow
"cls" grafisch wist het grafisch venster
"!cls" tekstbewerking wist de tekstverwerker control
"color" grafisch zet kleuren van de pen
COLORDIALOG venster activeert een standaard kleuren dialoogbox
COMBOBOX venster plaatst een combobox control in een venster
ComboboxColor$ Windows systeem variabele (grafisch) zet/geeft de combobox kleuren
CommandLine$ Windows systeem variabele (tekstbewerking) voor het doorgeven van commando regel met switches
CONFIRM venster opent een confirm-dialoogbox
"!contents" tekstbewerking verwisselt inhoud in een tekstverwerker control
"!contents?" tekstbewerking haalt de inhoud van tekstverwerker control
"!copy" tekstbewerking kopie tekst naar klembord
COS(n) rekenfunctie functie cosinus van n
CURSOR grafisch verandert de muis cursor
"!cut" tekstbewerking knipt tekst en kopieert die naar klembord
"cyclesprite" sprite doet animatie cyclus doorlopen
DATA bestand dataregel van een programma
DATE$() rekenfunctie geeft reekskarakters met datum van vandaag
DECHEX$() rekenfunctie functie zet een dec getal om in hex string
DefaultDir$ bestand variabele die de standaard directory bevat
"delsegment" grafisch delete een tekeningsegment
Dialog venster venster type dat verplicht gesloten wordt
DIM array( bestand maximum grootte van een data array
"disable" grafisch zet een control buitenwerking maakt het grijs
"discard" grafisch verwijdert tekening die niet geflusht is
DisplayWidth Windows systeem variabele (venster) speciale var die de breedte van het beeldscherm bevat
DisplayHeight Windows systeem variabele (venster) speciale var die de hoogte van het beeldscherm bevat
DLL bestand bestand (device) apparaat te openen in calldll mode
"down" grafisch pen neerleggen
"drawbmp" grafisch toont een bitmap op het scherm
"drawsprites" sprite ververst alle sprites (animatie)
Drives$ systeem speciale var die de drive letters bevat
DO LOOP loop loop totdat /while conditie is bereikt
Double rekenbewerking bewerking data type voor CALLDLL
DUMP bestand forceert LPRINT buffer om te printen
DWORD rekenbewerking bewerking data type voor calldll en structs
"ellipse" grafisch tekent een ellips
"ellipsefilled" grafisch tekent en vult een ellips
ELSE aftakking conditionele statement in IF/THEN
"enable" grafisch maakt een control actief
END aftakking markeert einde van een programma ret naar sys
END FUNCTION aftakking einde van een functie
END IF aftakking einde van IF/THEN
END SELECT aftakking einde van SELECT CASE constructie
END SUB aftakking einde van een subroutine
EOF(#h) bestand functie met end-of-file status van #h
EVAL(code$) rekenfunctie functie evalueert expressie naar numerieke waarde
EVAL$(code$) rekenfunctie evalueert expressie naar een string
EXIT FOR loop ontsnapt uit for/next loop voor het eind
EXIT WHILE loop ontsnapt uit while/wend loop voor het eind
EXP(n) rekenfunctie functie komt terug met e^n
FIELD #h,list... bestand opmaak van random access velden voor #h
FILEDIALOG venster opent bestanden lijst in een dialoogbox
FILES info( bestand geeft bestanden en mappen info lijst
"fill" grafisch vult grafisch venster met kleuren
"flush" grafisch doet grafische plaatjes kleven in het venster
"font" grafisch aanzetten lettertype
FONTDIALOG venster opent lettertype dialoogbox
ForegroundColor$ Windows systeem variabele (grafisch) aanzetten en weergeven voorgrondkleuren venster
FOR...NEXT loop for/next loop
FUNCTION aftakking definieert een gebruikers functie
GET #h,n bestand neemt inhoud random access record n van #h
"getbmp" grafisch kopieert tekening area naar geheugen
GETTRIM #h,n bestand neemt record n van #h & verwijdert de spaties
GLOBAL systeem maakt een globale variabele
"go" grafisch beweegt de pen
GOSUB aftakking aftakking naar subroutine label
"goto" grafisch beweegt de pen
GOTO aftakking aftakking naar label
GRAPHICBOX grafisch plaatst grafischveld in een venster
GROUPBOX grafisch plaatst groupboxveld in een venster
GRAPHICS venster venster type
HBMP("name") systeem geeft de Window handle van bitmap
HEXDEC("value") rekenfunctie functie zet HEX waarde om in DEC
"!hide" tekstbewerking maakt control onzichtbaar
HIDE systeem extern programma op achtergrond uitvoeren
HWND(#h) systeem geeft de Windows handle van een venster
"home" grafisch centreert pen
IF THEN aftakking verricht conditionele actie(s)
Inkey$ tekstbewerking neemt kar of toetscode uit grafisch venster
INP(port) bestand neemt een byte waarde uit een I/O poort
INPUT tekstbewerking ontvangt data van het toetsenbord
INPUT$(#h,n) bestand ontvangt n tekens uit #h bestand of van toetsenbord
INPUTTO$(#h,c$) bestand leest uit bestand tot gespecificeerd teken
INPUT bestand lees bestand
"!insert" tekstbewerking vult tekst in op de cursor positie
INSTR(a$,b$,n) tekstbewerking zoekt naar b$ in a$ met optie starten op n
INT(n) rekenfunctie functie geeft integer (gehele) gedeelte van n
readjoystick systeem leest de joystick poort
KILL s$ bestand verwijdert bestand s$
LEFT$(s$,n) tekstbewerking functie neemt eerste (linker) n karakters van s$
LEN(s$) tekstbewerking functie berekent de lengte van s$
LET systeem optionele bewerking wijst de waarde expr toe aan var
"line" grafisch tekent een lijn
"!line" tekstbewerking geeft geselecteerde tekst in tekstverwerker
"!lines?" tekstbewerking geeft aantal regel in tekstverwerker-veld
LINEINPUT bestand neemt de volgende volledige tekstregel uit een bestand
LISTBOX venster voegt een listbox toe aan een venster
ListboxColor$ grafisch set/return listbox kleuren
LOADBMP grafisch laadt een bitmap tekening in het geheugen
LOC(#h) bestand retourneert de positie in een binair bestand
"locate" grafisch positioneert een control
LOF(#h) bestand lengte open bestand #h of bytes in ser buffer
LOG(n) rekenfunctie functie bewerkt en geeft de natuurlijke logaritme van n
LONG rekenbewerking data type voor calldll en structs
LOWER$(s$) tekstbewerking functie converteert s$ naar kleine letters
LPRINT bestand print naar de printer
MAINWIN venster zet mainwin breedte in kolommen en rijen
MAPHANDLE systeem verandert venster handles dynamisch
MAX() rekenfunctie functie bewerkt en retourneert grootste van twee waarden
MENU venster plaatst een pulldown menu in een venster
MID$( tekstbewerking retourneert substring van string
MIDIPOS() syteem geluid functie retourneert positie van play in MIDI bestand
MIN() rekenfunctie bewerking retourneert kleinste van twee waarden
MKDIR() bestand systeem functie maakt een nieuwe map
MOD(n1,n2) rekenfunctie functie geeft de rest na een deling
"!modified?" tekstbewerking retourneert de gemodificeerde status
NAME a$,b$ systeem wijzigt bestandsnaam a$ in naam b$
NEXT loop loop controle in FOR
NOMAINWIN venster voorkomt dat mainwin opent
"north" grafisch zet de actuele teken richting
NOT rekenbewerking bewerking boolean NOT bitwise operator
NOTICE venster opent een notice dialoogbox
ONCOMERROR systeem zet error handler voor serial com poort
ON ERROR error zet handler voor default errors
OPEN venster openen van vensters in het algemeen
OPEN venster openen van Window Graphics Dialog of TEXT vensters
OPEN venster openen en gebruik van commando's en controls
OPEN venster openen van een GUI (goewie) Graphical User Interface
OPEN bestand opent bestand sequentieel binaire of random access
OPEN "COMn:..." bestand opent com poort voor lezen/schrijven
OR rekenbewerking bewerking boolean OR bitwise operator
"!origin" tekstverwerking zet ankerplaats (linkerboven)
"!origin?" tekstverwerking retourneert ankerplaats
OUT p,byte bestand zendt byte naar poort
OUTPUT bestand zendt data naar bestand
"!paste" tekstbewerking plakt tekst vanaf klembord
"pie" grafisch tekent een taartpunt
"piefilled" grafisch tekent en vult een taartpunt deel
"place" grafisch plaatst de pen op locatie
Platform$ Windows systeem variabele (systeem) variabele die platvorm naam bevat
PLAYWAVE geluid speelt *.wav sound bestand
PLAYMIDI geluid speelt *.midi sound bestand
POPUPMENU venster pop-up een menu
"posxy" grafisch retourneert pen positie
"print" grafisch printer
PRINT tekst print naar bestand of venster (optioneel)
PrintCollate Windows systeem variabele (grafisch) maakt keuze in het printer dialoogbox
PrintCopies Windows systeem variabele (systeem) keuze van aantal kopieën in printerdialoog
PRINTERDIALOG venster toont de printer selectie dialoogbox
PrinterFont$ Windows systeem variabele (systeem) return/set lettertype bij gebruik van LPRINT
PrinterName$ Windows systeem variabele (systeem) naam van de printer
PROMPT venster toont een prompt dialoogbox
ptr bewerking data type (pointer) voor calldll en structs
PUT #h,n bestand save random access record n voor #h
RADIOBUTTON venster voegt radiobutton aan venster
RANDOM bestand bestandstype met records voor random i/o
RANDOMIZE rekenbewerking reset toevalsnummergenerator opnieuw
READ bestand leest informatie van DATA statements
REDIM bestand re-dimensioneert en reset array
"redraw" grafisch tekent het segment opnieuw
"refresh" grafisch tekent het grafischvenster opnieuw
REM systeem plaatst een opmerking in de listing
"removesprite" sprite verwijdert een sprite
"resizehandler" venster gebruikers routine voor nwe venster afmeting
RESTORE bestand herstelt positie voor DATA inlezen
RETURN aftakking keert terug van een subroutine
RIGHT$(s$,n) tekstbewerking geeft de n uiterst rechtertekens van s$
RMDIR() systeem systeem functie verwijdert een map
RND(n) rekenfunctie functie retourneert een willekeurig getal (0-1)
"rule" grafisch zet de regels voor tekeningen aan
RUN s$ systeem run extern programma s$ met mode optie
SCAN systeem checkt toetsenbord en voert gebruikers actie uit
SEEK #h,fpos bestand zoekt positie fpos in binair bestand #h
"segment" grafisch retourneert segment ID
SELECT CASE aftakking aftakkingen gebaseerd op waarde CASE
"!select" tekstbewerking plaatst de cursor
"!selectall" tekstbewerking om alle tekst te selecteren
"!selection?" tekstbewerking om een tekst te selecteren
"set" grafisch om een punt te tekenen
"setfocus" venster om focus op een control of venster in te stellen
SHORT bewerking data type voor calldll en structs
SHOW systeem extern programma op voorgrond uitvoeren
"!show" tekstbewerking maakt een control zichtbaar
SIN(n) rekenfunctie functie geeft de sinus van n in radialen
"size" grafisch om de pen maat te veranderen
SORT bestand sorteert arrays met één of twee DIM
SPACE$(n) tekstbewerking functie retourneert een string van n spaties
"spritecollides" sprite detecteert botsingen tussen sprites
"spriteimage" sprite plaatst sprite beeltenis
"spritemovexy" sprite beweegt de sprite vanzelf
"spriteoffset" sprite afstand tussen positie xy en sprite
"spriteorient" sprite oriëntatie van de sprite
"spriteround" sprite verandert detectie methode botsingen
"spritescale" sprite verandert de schaal (grootte) van de sprite
"spritetoback" sprite plaatst sprite onderaan de opkomstlijst
"spritetofront" sprite plaatst sprite bovenaan de opkomstlijst
"spritetravelxy" sprite beweegt sprite in de gewenste richting
"spritevisible" sprite zet zichtbaarheid van de sprite
"spritexy" sprite plaatst de sprite op positie xy
"spritexy?" sprite retourneert de xy positie van de sprite
SQR(n) rekenfunctie functie vierkantswortel van getal n
STATICTEXT venster voegt een statictext control aan het venster
STOP systeem markeert het eind van program executie
STOPMIDI geluid stopt met spelen van een MIDI bestand
STR$(n) tekstbewerking retourneert string equivalent van n
"stringwidth?" grafisch retourneert grafische breedte van tekst string
STRUCT systeem bouwt de structuur voor een API of DLL call
STYLEBITS systeem zet de stijl bits aan voor een control of venster
SUB aftakking definieert een subroutine
TAB(n) tekstbewertking functie veroorzaakt tabs in de mainwin
TAN(n) rekenfunctie functie tangens van n
Text venster speciaal venster type
TEXTBOX venster voegt textbox (invoerveld) aan venster toe
TextboxColor$ Windows systeem variabele (grafisch) zet of retourneert tekstbox kleuren
TEXTEDITOR tekstbewerking plaatst een teksteditor widget aan het venster
TexteditorColor$ Windows systeem variabele (grafisch) zet of retourneert teksteditor kleuren
TIME$() systeem retourneert huidige tijd als string
TIMER systeem beheert een Windows timer
TITLEBAR venster zet de titelbalk van de mainwindow
TRACE n systeem zet foutopsporing (debug) zoek niveau op n
"!trapclose" venster trap closing voor een tekst venster
"trapclose" venster trap closing van een venster
TRIM$(s$) tekstbewerking retourneert s$ zonder spaties ervoor of erna
"turn" grafisch zet richting voor tekenen
TXCOUNT(#h) systeem functie haalt het aantal bytes uit de ser com buffer
ULONG bewerking data type voor calldll en structs
UNLOADBMP grafisch unload bitmap uit geheugen
"up" grafisch pen omhoog
UPPER$(s$) tekstbewerking functie converteert s$ naar hoofdletters
USHORT bewerking data type voor calldll en structs
USING() tekstbewerking print getallen in opgeven formaat
UpperLeftX venster x positie waar het volgende venster opent
UpperLeftY venster y positie waar het volgende venster opent
VAL(s$) bewerking functie retourneert numerieke equivalent van s$
Version$ systeem systeem variabele met LB versie informatie
Void bewerking data type voor CALLDLL
WAIT systeem stop en wacht op gebruikersinteractie
"when" grafisch om muis en toetsenbord events te detecteren
WHILE...WEND loop voert een looping actie uit
Window venster algemeen venster type
WindowWidth Windows systeem variabele (venster) specificeert breedte volgende open venster
WindowHeight Windows systeem variabele (venster) specificeert hoogte volgende open venster
WINSTRING(ptr) systeem retourneert string van ptr
WORD bewerking data type voor calldll en structs
WORD$(s$,n) tekstbewerking functie retourneert n-de woord uit s$
XOR rekenbewerking logische en bitsgewijze XOR operator