ABS(n)

Omschrijving: Deze functie geeft | n | (de absolute waarde van n). "n" kan een getal zijn of een numerieke uitdrukking. Gebruik: print abs( -5 ) produceert: 5 print abs( 6 - 13 ) produceert: 7 print abs( 2 + 4 ) produceert: 6 print abs( 3 ) produceert: 3 print abs( 3/2 ) produceert: 1.5 print abs( 5.75 ) produceert: 5.75

SQR(n)

Beschrijving: Deze functie geeft de vierkante wortel van het getal of numerieke expressie n. Gebruik: print "De vierkantswortel van 2 is: "; print SQR (2) produceert: 1.41421356

EXP( n )

Beschrijving: Deze functie keert met e ^ n terug, waarbij e is 2.7182818 (e tot de macht n) Gebruik: print exp( 5 ) produceert: 148.41315

LOG( n )

Beschrijving: Deze functie geeft de natuurlijke logaritme van n. Gebruik: print log( 7 ) produceert: 1.9459101

INT( n )

Beschrijving: Deze functie verwijdert van een getal alle cijfers achter de komma, waardoor alleen het gehele getal overblijft. Gebruik: [retry] input "Enter an integer number>"; i if i<>int(i) then print i; " isn't an integer! Re-enter." goto [retry] end if

MAX( expr1, expr2 )

Beschrijving: Deze functie geeft de grootste van twee numerieke waarden. Gebruik: input "Enter a number?"; a input "Enter another number?"; b print "The greater value is "; max(a, b)

MIN( expr1, expr2 )

Omschrijving: Deze functie geeft de kleinste van twee numerieke waarden. Gebruik: input "Enter a number?"; a input "Enter another number?"; b print "The smaller value is "; min(a, b)

num1 MOD num2

Beschrijving: Het MOD commando geeft de rest na de deling van twee getallen num1 gedeeld door num2 Gebruik: 'divide 15 by 4 and return the remainder print 15 MOD 4 print 27 MOD 16 'produceert 3 11

RND(number)

Beschrijving: Deze functie geeft een willekeurig getal tussen 0 en 1. Als parameter, dat is het getal tussen de haakjes (number), wordt gewoonlijk het cijfer1 genomen, maar die waarde is onbelangrijk omdat het niet echt door functie wordt gebruikt. De functie zal altijd een willekeurig getal tussen 0 en 1 geven. Gebruik: ' print ten numbers between one and ten for a = 1 to 10 print int(rnd(1)*10) + 1 next a

RANDOMIZE n

Description: Deze functie initieert de "random numbergenerator" (willekeurige getallen generator) op een voorspelbare manier. De start getallen moeten groter zijn dan 0 en minder dan 1. De getallen zoals 0.01 en 0.95 worden gebruikt met RANDOMIZE. Gebruik: 'dit zal altijd dezelfde 10 getallen opleveren randomize 0.5 for x = 1 to 10 print int(rnd(1)*100) next x