RADIOBUTTON

radiobutton #handle.ext, "label", setHandler, resetHandler, x, y, wide, high


Omschrijving:
Hiermee voegt u een radiobutton control toe aan het venster met referentie #handle.
Radiobuttons kennen twee standen, set en reset. 
Zij zijn nuttig om input van het aan/uit informatie type te vergaren.

Alle radiobuttons in een bepaald venster zijn onderling gekoppeld, 
zodat als één set status krijgt doordat erop geklikt wordt, 
alle anderen zullen worden ge-reset (cleared). De uitzondering op deze regel is 
wanneer radiobuttons binnen de grens van groupboxes worden geplaatst.  
In dat geval, reageren alleen de radiobuttons binnen dezelfde groupbox 
als een radiobutton reeks.  Het klikken op (set status) een radiobutton 
binnen één groupbox heeft geen effect op radiobuttons die binnen 
andere groupboxes zijn geplaatst.  Zie de demo hieronder.

#handle.ext 
Deze parameter specificeert de handle voor deze control.
Het #handle deel zou hetzelfde moeten zijn als de handle van het venster dat 
de radiobutton bevat, en het .ext deel is het unieke naam deel van de checkbox in het venster.

"label"
Deze parameter bevat de zichtbare tekst op de radiobutton

setHandler
Dit is het de aftak etiket [label] of subroutine om naar te springen als de gebruiker 
de radiobutton set door erop te klikken. Wanneer de radiobutton in de "set" stand is,
verschijnt er een zwarte stip erin als controleteken.
Zie ook: Controls and Events

resetHandler	
Dit is het de aftak etiket [label] of subroutine om naar te springen als de gebruiker
de radiobutton reset door erop te klikken.(het doet in feite niets omdat radiobuttons 
niet kunnen worden teruggezet door op hen te klikken).
Zie ook: Controls and Events

x
Dit is de x-positie van de radiobutton ten opzichte van de linker bovenhoek van het venster
waartoe het behoort. 

y	
Dit is de y-positie van de radiobutton ten opzichte van de linker bovenhoek van het venster
waartoe het behoort. 

wide
Dit is de breedte van de radiobutton control. 

high
Dit is de hoogte van de radiobuttton control.


Radiobuttons kennen de volgende commando's:

print #handle.ext, "set" Hiermee "set" men de radiobutton. print #handle.ext, "reset" Hiermee "reset" men de radiobutton. print #handle.ext, "value? result$" De variabele result$ wordt geladen met de status ( "set" of "reset") van de radiobutton. print #handle.ext, "setfocus" Met dit commando kunnen we de radiobutton input focus (selecteren) geven. Dat betekent dat elke toets indruk naar die radiobutton zal worden gestuurd. print #handle,ext, "locate x y width height" Dit commando verplaatst de radiobutton binnen het venster. Dit werkt slechts als de radiobutton in een gewoon "window" type venster wordt geplaatst. De button zal qua grootte en of plaats niet eerder worden bijgewerkt dan nadat er een opdracht tot het verversen (REFRESH) van het venster wordt verzonden. Zie het RESIZE.BAS- voorbeeldprogramma. print #handle.ext, "font facename pointSize" Deze opdracht verandert het lettertype van de radiobutton in het opgegeven lettertype en lettergrootte. Als de exact gevraagde lettertype en bijbehorende gevraagde lettergrootte niet aanwezig zijn, dan zal Liberty BASIC proberen om een zo dichtmogelijk gelijkende lettertype en grootte te vinden, waarbij grootte de voorkeur heeft boven soort (uiterlijk). Voorbeeld: #handle.ext "font times_new_roman 10" print #handle.ext, "enable" Dit zorgt ervoor dat er toegang tot de control is. print #handle.ext, "disable" Dit maakt de control inactief , de knop wordt licht grijs. print #handle.ext, "show" Dit zorgt er voor dat de control zichtbaar wordt. print #handle.ext, "hide" Dit verbergt de control en maakt het onzichtbaar. Gebruik: Er volgen hier twee demo programma's 'demonstreert radiobuttons met branch label event handlers nomainwin WindowWidth = 520 WindowHeight = 220 groupbox #cfg, "Confirm File Operations:", 240, 20, 200, 140 radiobutton #cfg.Aalways, "Always", [alwaysConfirm], [nil], _ 260, 45, 130, 20 radiobutton #cfg.AwhenReplacing, "When Replacing", _ [whenReplacingConfirm], [nil], 260, 70, 130, 20 radiobutton #cfg.Anever, "Never", [neverConfirm], [nil],_ 260, 95, 130, 20 groupbox #cfg, "Confirm Close Operations:", 20, 20, 200, 140 radiobutton #cfg.always, "Always", [alwaysClose], [nil],_ 40, 45, 130, 20 radiobutton #cfg.whenReplacing, "When Replacing", _ [whenReplacingClose], [nil], 40, 70, 130, 20 radiobutton #cfg.never, "Never", [neverClose], [nil], _ 40, 95, 130, 20 button #cfg, " &OK ", [cfgOk], UL, 450, 30 open "Action Confirmation - Setup" for dialog as #cfg print #cfg, "trapclose [cfgOk]" print #cfg.Anever, "set" print #cfg.never, "set" [inputLoop] wait [alwaysConfirm] status$ = "Always Confirm" wait [whenReplacingConfirm] status$ = "When Replacing Confirm" wait [neverConfirm] status$ = "Never Confirm" wait [alwaysClose] cstatus$ = "Always Close" wait [whenReplacingClose] cstatus$ = "When Replacing Close" wait [neverClose] cstatus$ = "Never Close" wait [cfgOk] msg$ = status$ + chr$(13) + cstatus$ + chr$(13) msg$ = msg$ + "Save this configuration?" confirm msg$ ; answer$ 'perform some sort of save for config here close #cfg end [nil] wait 'demonstreert radiobuttons met subroutine event handler nomainwin global status$ radiobutton #win.yes, "Yes", doRadio, dummy,10,45,130,20 radiobutton #win.no, "No", doRadio,dummy,10,70,130,20 open "Make a Choice" for window as #win print #win, "trapclose Quit" print #win.yes, "set" wait sub doRadio handle$ notice "You selected ";handle$ if handle$ = "#win.yes" then status$="yes" if handle$ = "#win.no" then status$="no" end sub sub Quit handle$ close #handle$ end end sub Note: see also CHECKBOX For information on creating controls with different background colors, see Colors and the Graphical User Interface.