PRINTERDIALOGOmschrijving:
Dit commando opent de standaard Printerdialog van Windows. 
Als de gebruiker een printer kiest en goedkeurt, zal de volgende print job naar deze printer gaan. 
Het goedkeuren van een printer worden ook de 
globale variabelen PrinterName$, PrintCollate en PrintCopies in gesteld 
die aan te geven welke printer (naam), papier (selectie) en aantal exemplaren de gebruiker koos. 
Als geen printer wordt goedgekeurd, dan wordt aan PrinterName$ een lege string gegeven.

PrinterFont$
Om een font in te stellen bij het LPRINTen van een tekst, 
kunt u de variabele PrinterFont$ gebruiken. Zie ook PrinterFont$

PrintCopies
Als het printer besturingsprogramma (driver) veelvoudige exemplaren kan behandelen, 
zal voor PrintCopies een "1" worden geplaatst en het programma vergt aan lprint slechts tekst één keer. Als de printerbestuurder veelvoudige exemplaardruk niet kan behandelen, dan zal PrintCopies het aantal exemplaren bevatten die door de gebruiker in printerdialog worden gekozen, en het programma moet deze exemplaren in een lijn drukken. Een voorbeeld volgt.

If the printer driver can handle printing multiple copies, PrintCopies will be set to "1" and the program only needs to lprint the text one time. If the printer driver cannot handle multiple copy printing, then PrintCopies will contain the number of copies chosen by the user in the printerdialog, and the program must print these copies in a loop. An example follows.

Usage:

  'choose a file to print
  filedialog "Print a BAS file", "*.bas", fileToPrint$
  if fileToPrint$ <> "" then
    printerdialog
    print "PrinterName$ is ";PrinterName$
    print "PrintCopies is ";PrintCopies
    print "PrintCollate is ";PrintCollate
    print "PrinterFont$ is ";PrinterFont$

    if PrinterName$ <> "" then
      open fileToPrint$ for input as #readMe
      while not(eof(#readMe))
        line input #readMe, line$

        lprint line$
      wend
      close #readMe
      dump
    end if
  end if
  end

Multiple Copies:

  txt$ = "Some text to print."
  printerdialog
  for i = 1 to PrintCopies 
    lprint txt$
    dump
  next i
PrinterFont$

PrinterFont$ = fontSpec Beschrijving: Met Liberty BASIC 4 kunt u nu de font instellen die bij het LPRINTen van teksten op de printer zal worden gebruikt. Het formaat dat voor het specificeren van de font wordt gebruikt is hetzelfde als voor het specificeren van een font in een grafisch venster. Zie ook hoe te Fonts, LPRINT specificeren. 'set a courier 10 italic font PrinterFont$ = "courier_new 10 italic" Tijdens het printen wordt voor de hele te printen pagina de laatst ingestelde font gebruikt. Gebruik: 'show the current printer font$ print PrinterFont$ lprint "This text will appear in "; PrinterFont$ dump 'set a courier 10 italic font PrinterFont$ = "courier_new 10 italic" lprint "This text will appear in "; PrinterFont$ dump