Munipulating characters

CHR$( n )

Beschrijving:
Deze functie keert met een één karakter lange string terug,
dat uit het karakter bestaat dat op de ASCII- lijst door de waarde n (0 - 255) wordt vertegenwoordigd.

Gebruik:

 print chr$(77)
 print chr$(34)
 print chr$(155)

Produceert:

M
"
›

INSTR(string1, string2, starting)


Beschrijving:
Deze functie keert met de positie van string2 binnen string1 terug.
Als string2 meer dan eens in string1 voorkomt, dan zal slechts de positie van het
uiterst linkse aanwezigheid worden weergegeven.
Als de start parameter inbegrepen is, dan zal het onderzoek naar string2
bij de positie beginnen die door het startpunt wordt gespecificeerd.

Gebruik:

 print instr("hello there", "lo")
 produces:  4

 print instr("greetings and meetings", "eetin")
 produces:  3

 print instr("greetings and meetings", "eetin", 5)
 produces:  16
Als string2 niet in string1 wordt gevonden, of als string2 niet na aanvang wordt gevonden,
dan zal INSTR () met 0 terugkeren.

 print instr("hello", "el", 3)
 produceert:  0

en hetzelfde doet:

 print instr("hello", "bye")

LEN( string )


Beschrijving:
Deze functie keert met de lengte in karakters van de string terug (aantal tekens in een string),
zolang het maar een geldige reeks tekens is.

Gebruik:

 prompt "What is your name?"; yourName$
 print "Your name is "; len(yourName$); " letters long"

LEFT$(string, number)


Beschrijving:
Deze functie geeft van een string het gespecificeerde aantal karakters weer die
van de linkerzijde beginnen. Als de string "hello daar" is, en "number" is 5,
dan is "hello" het resultaat.

Gebruik	:

[retry]

 input "Please enter a sentence>"; sentence$
 if sentence$ = "" then [retry]
 for i = 1 to len(sentence$)
  print left$(sentence$, i)
 next i

Produceert:

 Please enter a sentence>That's all folks!
 T
 Th
 Tha
 That
 That'
 That's
 That's_
 That's a
 That's al
 That's all
 That's all_
 That's all f
 That's all fo
 That's all fol
 That's all folk
 That's all folks
 That's all folks!
Nota: Als het aantal nul of minder is, dan zal "" (een lege string) worden weergegeven.
Als het aantal groter dan of gelijk aan het aantal karakters in de string is,
dan zal de hele string worden gegeven.

RIGHT$(string, number)


Beschrijving: Deze functie keert met een opeenvolging van karakters vanaf de rechter kant van de string
waarbij "number" het aantal karakters is om weer te geven.
Als number 0 is, dan wordt "" (een lege string) als antwoord gegeven.
Als "number" groter dan of gelijk aan het aantal karakters in de string is,
dan zal de string zelf weer gegeven worden.

Gebruik:

 print right$("I'm right handed", 12)

Produceert:

 right handed

en:

 print right$("hello world", 50)

Produceert:

 hello world

MID$(string, index, [number])


Beschrijving: Deze functie laat de extractie van een opeenvolging van karakters uit de string toe
te beginnen bij (nummer) index. [number] is facultatief.
Als number niet wordt gespecificeerd,
dan worden alle karakters van index tot het eind van de string weergegeven.
Als number (het aantal) wordt gespecificeerd,
dan zullen slechts zo veel karakters als het getal number specificeert worden zijn weergegeven, beginnend bij index.

Gebruik:

 print mid$("greeting Earth creature", 10, 5)

Produceert:

 Earth

en:

 string$ = "The quick brown fox jumped over the lazy dog"

 for i = 1 to len(string$) step 5

  print mid$(string$, i, 5)

 next i

Produceert:

 The_q
 uick_
 brown
 _ fox_
 jumpe_
 d_ove
 r_the
 _lazy
 _dog

LOWER$( string )


Beschrijving:
Deze functie geeft een kopie van de inhoud van de string weer,
maar daarbij zijn alle letters in kleine letters omgezet.


Gebruik:

 print lower$( "The Taj Mahal" )

Produceert: 

 the taj mahal

UPPER$( string )


Beschrijving:
Deze functie geeft een kopie van de inhoud van de string weer,
maar daarbij zijn alle letters in hoofdletters omgezet.

Gebruik:

 print upper$( "The Taj Mahal" )

Produces: 

 THE TAJ MAHAL

TRIM$( string )


Beschrijving:
Deze functie verwijdert alle spaties uit de string aan het begin en aan het eind.
Dit kan onder andere nuttig zijn om invoer van gegevens op te schonen van extra spaties voor en achter het geven.

Gebruik:

 sentence$ = " Greetings "

 print len(trim$(sentence$))

Produceert: 9

SPACE$( n )


Beschrijving:
Deze functie zal een reeks van n spaties (ASCII 32) geven.
Het is nuttig bij het maken van geformatteerde output voor een bestand of een printer.

Gebruik:

  for x = 1 to 10

    print space$(x); "*"

  next x

Produceert:

 *
 *
  *
  *
   *
   *
    *
    *
     *
     *