INPUTTO$(#handle, delim$)

 
 
Beschrijving:

Deze functie leest van de file #handle alle gegevens tot aan het karakter dat in delim$ staat
of tot aan het eind van de regel, welke het eerst komt. Dit is handig voor het lezen 
van bestanden die komma's, tab's, pipe's, of andere afbakeningsteken bevatten.

'display elke door een komma afgescheiden item van een file op een nieuwe regel

open "inputto test.txt" for input as #test
while eof(#test) = 0
  print inputto$(#test, ",")
wend
close #test

Inputto$ direct naar een array
Je kunt inputto$() gebruiken om een array direct te vullen :

dim array$(500)
filedialog "Open","*.txt",file$
open file$ for input as #test
  while eof(#test) = 0
    array$(total)=inputto$(#test,",")
    print array$(total)
    total=total+1
    if total>=500 then exit while
  wend
  close #test

for i = 0 to total
print array$(i)
next

end