close #h

Omschrijving:
Dit commando wordt gebruikt om bestanden en apparaten (devices) af te sluiten.
Dit is de laatste stap van een "read" en/of "write" verrichting bij bestanden,
en het wordt ook gebruikt voor het sluiten van vensters of DLLs die zijn geopend.
Wanneer de uitvoering van een programma afgelopen is,
dan zullen alle eventueel nog open staande bestanden of apparaten
door Liberty BASIC met een dialoogvenster worden aangegeven,
want het is noodzakelijk om de openstaande bestanden of de apparaten te sluiten.
Dit dialoogvenster werd ontworpen als hulp zodat de programmeur het probleem kan verbeteren.

Als om een bepaalde reden de programmeur besluit om het programma vroegtijdig te beŽindigen
(dit wordt gedaan door de main window van het programma te sluiten
alvorens het programma zelf eindigt), dan zal Liberty BASIC alle
nog openstaande bestanden of apparaten sluiten zonder een bericht hierover te geven.

Gebruik:

open "Graphic" for graphics as #gWin ' open a graphics window
print #gWin, "home" ' center the pen
print #gWin, "down" ' put the pen down
for index = 1 to 100 ' loop 100 times
print #gWin, "go "; index ' move the pen foreward
print #gWin, "turn 63" ' turn 63 degrees
next index
input "Press 'Return'."; r$ ' this appears in main window
close #gWin ' close graphic window